โรงเรียนวัดทัพหมัน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

email: tmsinfo@thupman.ac.th

https://sites.google.com/a/thupman.ac.th/www/

โทร 056519522